История

Комплекс за социални услуги „Свети Георги” – Пловдив е разкрит с Решение № 506, взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г. на Общински съвет – Пловдив.

Дейността на КСУ „Свети Георги” датира от преди 60 години, когато с Постановление на Министерски съвет № 454 от 1952 г. Държавно предприятие „Труд” се преустроява в Учебно-производствено предприятие „Труд” за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност. През 1959 г. централното ръководство на УПП „Труд” е закрито и клоновете в градовете Пловдив, София, Варна и Горна Оряховица се обособяват като отделни предприятия на стопанска сметка под ръководството на съответните Окръжни народни съвети.
От 1991 г. УПП „Труд” и домовете за курсисти към тях са преобразувани в Социални учебно-производствени заведения за квалификация и преквалификация на трудоустроени и с увредени слух и зрение лица, хора с увреждания и такива с умствена изостаналост. В тях се осигурява професионална квалификация и преквалификация на лица от 14 до 35-годишна възраст с определена степен намалена работоспособност, с различни умствени и сетивни увреждания. В СУПЗ също така се предоставят социални услуги на деца над 14-годишна възраст от семейства в неравностойно социално положение.
С Постановление № 286 от 2007 г. на Министерски съвет Социалните учебно-производствени заведения се трансформират в Социални учебно-производствени центрове, представляващи социална услуга в общността. През месец февруари на 2009 г. към СУПЦ „Свети Георги” е разкрит Дневен център за възрастни хора с увреждания, а през месец юли на 2010 г. към СУПЦ стартират своята дейност и Център за социална рехабилитация и интеграция, Защитено жилище за хора с психически разстройства и Преходно жилище за хора с умствена изостаналост. В края на 2010 г. с цел оптимизация и структурно организиране е взето решение за разкриването на КСУ „Свети Георги”, който да обедини всички вече съществуващи социални услуги.

Структура, основна дейност и целеви групи

Комплекс за социални услуги „Свети Георги” – Пловдив стартира съществуването си като обособен правен субект, считано от 01.01.2011 г. В неговите рамки са обединени съществуващите вече социални услуги в общността:

1. Социален учебно-професионален център;
2. Дневен център за възрастни хора с увреждания;
3. Център за социална рехабилитация и интеграция;
4. Защитено жилище за хора с психически разстройства;
5. Преходно жилище за хора с умствена изостаналост.

В рамките на Комплекса функционира и лицензирания през месец октомври на 2007 г. от Националната агенция за професионално образование и обучение Център за професионално обучение.

Услугите, концентрирани в рамките на КСУ, обхващат широк кръг от най-уязвимите членове на нашето общество – деца и лица с ментални, сензорни и физически увреждания, деца и лица в риск, социално слаби, хора, лишени от родителски грижи, лица със специални образователни потребности. В зависимост от предоставяната социална услуга потребителите на КСУ „Свети Георги” ползват най-разнообразен спектър от услуги – професионално обучение и образование, дневни грижи, приучаване в защитена среда към самостоятелен начин на живот, социална и медицинска рехабилитация, квалификация и преквалификация, както и много други, подробно описани в дейностите на отделните социални услуги към Комплекса.

Допълнителна дейност

С цел подобряване начина на живот и повишаване качеството на предоставяните грижи в КСУ „Свети Георги” функционират и се организират редица дейности и мероприятия в допълнение към неговата основна дейност.

Изхранването на потребителите на Комплекса се осъществява в изключително модерен и отговарящ на всички европейски стандарти кухненски блок с капацитет от почти 200 места.
Потребителите на КСУ могат да потърсят своето уединение и душевно спокойствие в осветения и благословен от негово светейшество митрополит Николай Пловдивски параклис „Свети Георги”.
Благодарение на Почивна база „Равнища” ръководството на КСУ „Свети Георги” е в състояние да осигурява ежегоден ваканционен престой, както и такъв със случаен характер, за своите потребители. Почивната база се ползва също и от членове на персонала на Комплекса, както и от външни лица. Благоприятните климатични условия и чист планински въздух създават предпоставки за неповторими рекреационни резултати спрямо ползващите базата.

Едно от най-благородните предизвикателства, стоящо пред ръководството на КСУ, е развитието на Социалния спортен комплекс към КСУ „Свети Георги”. Целта е да бъдат развити на високо ниво условия и спортни съоръжения за практикуването на колкото е възможно повече видове спорт от хора с увреждания и такива в неравностойно положение. Идеята на ръководството на Комплекса е неговата спортна база да се ползва не само от потребителите му, но и от всеки желаещ жител в неравностойно положение на гр. Пловдив, а впоследствие и на цялата страна. Планира се организирането на състезания и първенства в най-различен формат и от най-различен характер.
За здравното обслужване на потребителите на КСУ е обособена специализирана Здравна служба, в която работят лекар, стоматолог и медицински сестри. Всички тези специалисти са на разположение на всички потребители на Комплекса, независимо от това коя социална услуга ползват. В Комплекса са оборудвани общо 9 медицински кабинета, като в два от тях здравните специалисти съдействат на служителите на ЦСРИ за предоставянето на рехабилитационни процедури и физиотерапия.
За потребителите на КСУ непрекъснато се организират занимания, клубове по интереси, като на тяхно разположение са спортните съоръжения, компютърни зали, видео- и телевизионни зали, осъществяват се театрална и музикална самодейност.
За потребителите без лични доходи и имущество се осигуряват безплатна храна и пансион.

Материална база

Днешната материална база на КСУ “Свети Георги” е построена и се ползва от 1978 г. Тя е разположена върху голямо дворно място с обща площ от 23 000 кв.м. Върху откритите площи са обособени прекрасен парк за отдих, паркинги, спортни съоръжения за спортове на открито, зелени площи, алеи, площадки за игра и провеждане на мероприятия.

Сградният фонд се състои от няколко големи и редица по-малки сгради. В тях се включват:

1. Учебно-производствен комплекс, разположен върху 1 205 кв.м. застроена площ и включващ 21 учебни работилници, 16 хранилища, 20 помощни помещения, 10 складови помещения, 11 санитарни възела, един пътнически и един товарен асансьор;
2. Общежитие с обща площ от 888 кв.м. със 144 жилищни стаи, 11 стаи за занимания, 6 кабинета за овладяване на социално-битови умения, 76 санитарни възела, един пътнически и един товарен асансьор;
3. Актова зала с подкрепителен павилион, разположени върху 332 кв.м.;
4. Спортна зала с площ от 360 кв.м.;
5. Кухненски блок, построен върху 494 кв.м., с капацитет от 196 седящи места;
6. Административна сграда с площ от 227 кв.м.;
7. Помощни сгради с обща застроена площ от 626 кв.м.

Comments are closed.