Същност

Мисията на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за младежи с физически и интелектуални увреждания. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културно развитие на всеки потребител.
Визията за организацията и дейността на Дневния център за възрастни хора с увреждания се основава на убеждението, че всички хора са свободни и равни. Свободни и равни трябва да бъдат и младежите с увреждания – свободни да правят своя избор и равни да го осъществяват.

Цели

Гарантиране на равноправното положение на хората с увреждания;
Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия целящи социалното включване на възрастните с увреждания в общността;
Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието;
Оказване на подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства;
Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител.

Дейности

Дневният център обслужва 50 лица, като посещаемостта е целодневно или почасово от 8.00 – 9.00 ч. сутринта до 15.00 – 17.00 ч. следобяд.
Цялостно обслужване на младежите през деня;

 • Рехабилитация;
 • Спортна дейност – джудо, спортна стрелба, фитнес
 • Трудотерапевтична дейност:
 • Готварство
 • битов труд /пране, гладене, простиране, почистване/
 • цветарство
 • шивачество
 • арттерапия /рисуване, апликиране, моделиране/
 • музикотерапия
 • Организиране на свободното време, развлечения, екскурзии, честване на празници, занимателни игри и др.
 • Занимания по ограмотяване и повишаване на общата култура
 • Работа със семейството – координиране, консултиране и информиране
 • Медицинско наблюдение
 • Психологическа подкрепа

НАСТАНЯВАНЕ

В ДЦВХУ към КСУ „Св. Георги” се приемат навършили пълнолетие младежи с увреждания с лека и средна степен на умствена изостаналост, двигателни, физически, сензорни и други увреждания, които могат да се обслужват сами или с помощ, да нямат психични разстройства.

Необходими документи:

1. Писмена молба до директора на дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив
2. Декларации /по образец/
3. Копие от лична карта
4. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК
5. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общото здравословно състояние на лицето, степен на подвижност и самообслужване, хронични заболявания и предприети мерки за лечение.
6. Медицинска характеристика за психичното състояние с насочване към подходяща социална услуга.
7. Копие от рецептурна книжка /ако има такава/
8. Удостоверение за декларирани данни от териториална дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”.

Такса – Лицата, които имат доходи, плащат месечна такса съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет в размер на 30 % от получаваната пенсия. В таксата влиза предоставяне на обяд и транспортни услуги при наличие на свободни места.

Желаещите от Пловдив да ползват социалната услуга Дневен център попълват комплект документи в Дирекция «Социално подпомагане», находяща се на бул. Руски № 13, ет.1, ст. № 6

ПЕРСОНАЛ

Ръководството на ДЦВХУ се осъществява от Управител, който пряко организира и координира дейността в центъра.
Екипът от специалисти, предлагащи услуги в Дневния център включва:
социални работници
медицински сестри,
рехабилитатор,
трудотерапевти,
помощен персонал.
Целта на работата им е комплексно въздействие, водещо до практическа и социална автономност, възстановяване и развитие на увредените младежи и ще се извършва в екип чрез мултидисциплинарен подход.

За контакти:
Гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе № 102
Управител на ДЦВХУ: Росица Георгиева
Тел. за връзка: 032/62-20-01; 0887878908

Comments are closed.