„Преходно жилище за лица с умствена изостаналост” е социална услуга в общността, делигирана от държавната дейност и открита със Заповед №РД 01-793/07.07.2010г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане – София.

Потребителите на социалната услуга “Преходно жилище” водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция.

Потребителите на тази социална услуга придобиват умения за самостоятелен начин на живот, с цел реална и същинска социализация на хората.

 Описание на предлаганите социални услуги:

Преходното жилище е с капацитет 15 души и предлага социална услуга, която има за цел да подпомогне и разшири възможностите на потребителите да водят самостоятелен и независим живот подпомогнати от професионалисти. Целевата група включва пълнолетни мъже и жени със степен умствена изостаналост прекарали част от живота си в специализирани институции.

 Услугите, които се предоставят в Защитеното жилище са:

 1. Изготвяне на оценка относно възможностите на потребителя да ползва този вид услуга;

 2. Индивидуален план на всеки потребител;

 3. Психологическо консултиране;

 4. Психо-социална рехабилитация;

 5. Медицинско обслужване;

 6. Арт терапия-сръчност и учене;

 7. Трудотерапия;

 8. Организиране на свободното време, развлечения и спорт;

 9. Обучение и обогатяване на познания за обкръжаващия свят;

 10. Учение и образование;

 11. Трудова дейност под надзор;

12. Организиране на битови и домашни задължения – хигиена, разпределяне на бюджет, пазаруване, готвене и др.

 Цели:

 1. Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с умствена изостаналост;

 2. Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици;

 3. Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

 Условия и правила за ползване на услугата:

В Преходното жилище се приемат навършили пълнолетие младежи с умствена изостаналост, които не са загубили социалните си умения. Потребителите са хора, които са прекарали голяма част от живота си в специализирана институция, но с реален шанс за социална интеграция.

 Материална база:

 • 1.Обособени отделни спални помещения с максимум две легла и санитарен възел.

 • Наличие на помещение за социални контакти (дневна),

 • Помещение за хранене /кухня/ с възможност за самостоятелно приготвяне на храна от потребителите;

 • Наличие на помещения за самостоятелна работа, арттерапия и трудотерапия;

 • Офиси за Управителя и социалните работници.

 • Спазване на санитарните и хигиенните норми, осигуряване на отопление, осветление, снабдяване с вода и вентилация на помещенията, съобразно санитарните норми и изисквания за безопасност;

В Преходното жилище работят следните специалисти:

1. Управител;

2. Социални работници;

3. Психолог;

4. Медицинска сестра;

5. Помощен персонал.

Comments are closed.