Център за социална рехабилитация и интеграция функционира от 30.09.2010г. Услугите се предоставят от следните специалисти: културтерапевт, рехабилитатор и управител. Ползваме консултации от юрист, психолог и лекар физиотерапевт.

Целта е да се предоставят почасови услуги за комплексна рехабилитация на деца и възрастни с увреждания за пълноценното им включване в живота на обществото.

Рехабилитацията е цялостен процес и услугите в центъра са обособени в следните дейности:

СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – включва „Индивидуална работа”, „Групова работа и арттерапия”, „Кабинет за работа с деца в ранна детска възраст” и кабинет „Приложни изкувства”.

Предоставяме следните услуги: индивидуална и групова работа с потребители, арттерапия, трудотерапия, ритмотерапия, организиране на свободното време, ограмотяване, обучение и формиране на битови умения, социално-правно консултиране, подкрепа, съдействие на близки и роднини на потребителите, включването им в планиране на програмите за индивидуални грижи.

В ЦСРИ са разработени следните програми: Програма за социална интеграция на деца и възрастни с интелектуални затруднения, включва подпрограми – Кухня, Бюджетни средства, Пазаруване, Хигиенни и битови навици, Здравеопазване и здравно образование, Движение по улиците, Свободно време, Социално обкръжение, Социална мрежа, Общество, Ограмотяване, Изобразителна дейност и приложни изкуства, Музикотерапия, Трудова заетост и трудотерапия.

 

МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – включва кабинети „Лечебна физкултура”, „Масаж” и „Физиотерапия”.
Предоставянето на услугата „Физиотерапия” е насочено към потребители със заболявания на опорно-двигалния апарат или на нервната система, които се нуждаят от възстановяване след претърпяни операции или травми или от периодична поддържаща терапия. Разполагаме с нови уреди – за магнитотерапия, електростимулация и ултразвук. Както и нова проходилка – паралели за деца и възрастни с увреждания на долните крайници.

Обособен е и самостоятелен кабинет за работа с деца в ранна детска възраст, нуждаещи се от рехабилитационни процедури, поради изоставане в психомоторното и двигателното им развитие.

Кандидатите, които желаят да ползват услуги в ЦСРИ към КСУ подават документи, съгласно Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и правилниците за приложенията им, а именно:

  1. Молба до директора на КСУ „Св. Георги”;
  2. Направление за ползване на социални услуги от отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене;
  3. Заповед от Дирекция „Социално подпомагане”;
  4. Социална оценка /ако има/;
  5. Решение на ТЕЛК;
  6. Удостоверение за раждане /за справка/;
  7. Лична карта /за справка/;
  8. Медицинска документация – епикризи, консултации, назначения за физиотерапия и др.


Капацитетът на потребителите в центъра е 20 броя. Потребителите ползват краткосрочни или дългосрочни услуги в зависимост от нуждите им и срока на издадените Заповед или Направление от ДСП.

От месец август 2011 година, услугите в ЦСРИ се заплащат в размер на 5% от дохода на потребителя за месеца.
В една от сградите на КСУ се помещава и общинската транспортна фирма за превоз на тредноподвижни хора с местоживеене на територията на Община Пловдив. Има възможност да се ползват техните услуги след предварително записване, за да се посещава центъра.
Към комплекса има Социален спортен комплекс, включващ различни спортове: стрелбище, зала за фитнес, баксетбол, волейбол, джудо.

Comments are closed.